Member Info

FULL NAME:

Bùi Văn Thiếp

GENDER:

Female

YEAR OF BIRTH:

1993

OCCUPATION:

Hướng dẫn viên du lịch

LOCATION:

Việt Nam

SOMETHING ABOUT MYSELF:

Trống

HOBBIES:

Hát, Chơi đàn, du lịch,...

IQ TEST RESULT:

- IQ TEST: IQ 135

- IQ RECRUITMENT : No data

- HIGH RANGE IQ : No data

Share: